3490

Având în vedere că ați utilizat pagina de internet www.hnsa.ro, prezentul material are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, întrucât confidențialitatea datelor dumneavoastră ce prezintă caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale.

Astfel, societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevedrile Regulamentului UE 2016/679 privind Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date (denumit în continuare, brevitatis causa, „Regulamentul”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Fiindcă partea legată de confidențialitatea datelor beneficiază de o atenție deosebită în cadrul societății noastre de avocatură, politica noastră de protecție a datelor urmărește să asigure prelucrarea și stocarea corectă, în conformitate cu dispozițiile legale, a informațiilor personale și, totodată, să asigure confidențialitatea și integritatea.

Așadar, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza transparent, în conformitate cu prevederile legale, numai în scopuri specificate și explicitate, iar datele nu vor mai fi prelucrate într-un mod divergent cu aceste scopuri.

Totodată, colectarea datelor cu caracter personal va fi adecvată informațiilor necesare obiectivului prelucrării. Întrucât am afirmat acest lucru, precizăm că obiectivul principal al colectării datelor dumneavoastră este acela de a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site-ul nostru, ținând seama de interesul nostru legitim în a asigura funcționarea corectă a site-ului. În subsidiar, prelucrarea poate fi necesară pentru a îndeplini o obligație legală a societății noastre ori pentru încheierea sau executarea unui acord la care sunteți parte sau chiar pentru a proteja interesele legitime ale dumneavoastră sau ale altei persoane.

Având în vedere acest aspect, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta vreme cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare arătate.

Pe această cale vă asigurăm că toate datele personale vor fi păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să ofere securitatea necesară pe toată perioada deținerii lor.

Vom evita distribuirea către terți a datelor cu caracter personal, singura derogare de la acest principiu apărând atunci când este necesar în scopul furnizării de servicii în conformitate cu înțelegerile existente.

Bunăoară, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, societatea noastră poate dezvălui datele dumneavoastră către firme de curierat, furnizori de servicii IT etc., ori către autoritățile publice centrale/locale, în cazurile în care acest aspect se impune pentru ducerea la îndeplinire în bune condiții a înțelegerilor contractuale.

Pentru perioada în care o astfel de prelucrare este justificată, societatea noastră prelucrează date ale persoanelor vizate, care pot fi clienți sau potențiali clienți, avocați colaboratori sau angajați etc.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea și ștergerea acestora, opoziția sau restricția de la prelucrarea datelor, precum și dreptul de portabilitate a datelor.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul oricând și, în același timp, să solicitați ștergerea datelor personale sau modificarea datele furnizate. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea gestionării datelor în trecut.

Datele ce prezintă caracter personal care pot face obiectul prelucrării pornesc de la nume, adresa poștală, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și ajung la informații suplimentare, în cazul încheierii unui contract cu societatea noastră.

În cazurile în care datele personale sunt comunicate din proprie inițiativă vom manifesta aceeași atenție în procesul de prelucrare.

Subliniem că în contextul serviciilor specifice furnizate, putem colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, precum: date care vizează starea de sănătate sau date despre condamnări și infracțiuni preexistente.

Nu folosim datele personale pentru prelucrarea automată și nu luăm decizii automate cu privire la datele pe care ni le furnizați. Folosim mijloace tehnice pentru a stoca datele în condiții de siguranță.

Asigurăm și acordăm o importanță deosebită secretului profesional, motiv pentru care vom utiliza numai acele date necesare pentru realizarea intereselor voastre legitime și îndeplinirea obligațiilor legale.

Furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe dispoziții legale și obligații contractuale; aceasta este o condiție prealabilă pentru încheierea acordului cu privire la comandă. Utilizatorul va furniza datele sale personale dacă intenționează să cumpere online. Lipsa datelor face imposibilă comanda online.

În final, precizăm că aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Înainte de a lua o astfel de decizie, vă puteți adresa Hotca, Neagu, Sitaru și Asociații, care își are sediul în București, Splaiul Unirii nr. 152-154, sectorul 4, cu următoarele date de contact: telefon/fax 021 311 23 71  și e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ne vom manifesta întreg interesul pentru rezolvarea problemei semnalate.